Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

 

1. Úvod

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme pro Vás my Autorizovaný dealer vozů Hyundai Centrum Valoušek s.r.o., IČ: 04058968, se sídlem : Ke Stáčírně 2292/19 149 00 Praha 4, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241723  připravili, abychom Vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje a tím pomáháme chránit Vaše soukromí.

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Současně bychom Vám prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů chtěli objasnit ty nejdůležitější pojmy a procesy, které k ochraně Vašich osobních údajů používáme a odpovědět Vám na otázky, které Vás v souvislosti se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním Vašich osobních údajů mohou napadat.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

 

Autorizovaný dealer vozů Hyundai Centrum Valoušek s.r.o., IČ: 04058968, se sídlem : Ke Stáčírně 2292/19 149 00 Praha 4, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241723 jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Dohled

Zakládáme si na tom, že při jakémkoliv nakládání s Vašimi osobními údaji dodržujeme všechna stanovená a závazná pravidla a bezpečnostní opatření, doufáme tedy, že nebudou nastávat situace, kdy byste byli s naším jednáním vůči Vám byli nespokojeni.

3. Náš přístup

Ochranu osobních údajů považujeme za velmi zásadní a věnujeme jí proto velkou pozornost.

Můžete si tedy být jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy a Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře odpovídající vysoké technické úrovni.

Abyste plně porozuměli tomu, jakým způsobem Vaše osobní údaje chráníme, doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržujeme tyto zásady:

  • Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
  • Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje zpřístupněny (například v případě, že bychom Vaše osobní údaje uchovávali na datových úložištích – cloudech – mimo Evropskou Unii a Evropský hospodářský prostor). Spadá sem také naše povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
  • Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
  • Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.
  • Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.
  • Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány (například po dobu, na kterou byl udělen marketingový souhlas, pokud nebyl před uplynutím této doby odvolán). Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s Vaší osobou.
  • Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů pro ochranu Vašich osobních údajů přijímáme četná technická i organizační opatření. Současně dbáme na to, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze vybraní zaměstnanci.
  • Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.

4. Kontakt pro Vaše dotazy či pochybnosti

V případě nejasností v jakékoliv části tohoto Prohlášení, či v případě, že budete mít k ochraně Vašich osobních údajů jakýkoliv dotaz či připomínku, neváhejte se, prosím, obrátit na nás obrátit na

  • emailem na adrese: hyundai@hyundaivalousek.cz

  • telefonicky na : 272 930 0153

 

5. Co to jsou osobní údaje, jejich dělení

Osobními údaji jsou takové informace, díky kterým Vás můžeme identifikovat. Jedná se tedy o informaci, která je přiřaditelná konkrétně k Vaší osobě.

Osobním údajem nejsou údaje anonymní či agregované, tedy takové, které nemůžeme s Vaší osobou jednoznačně propojit.

Osobní údaje dělíme na:

  • Základní údaje, kterými jsou například Vaše jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu (jiného dokladu).
  • Zvláštní kategorii osobních údajů pak tvoří citlivé osobní údaje, což jsou údaje velmi osobního charakteru zachycující například informace o Vašem zdravotním stavu.

Základní údaje dále dělíme do jednotlivých kategorií, jejichž přehled najdete v kapitole 

15. Které Vaše osobní údaje zpracováváme ?“.

6. Právní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje od Vás získáváme a dále s nimi nakládáme vždy výhradně v nezbytném rozsahu a pro splnění příslušného účelu. Předání Vašich osobních údajů je pro Vás dobrovolné a v případech, kdy je jejich předání uděleno na základě souhlasu, lze za splnění určitých podmínek požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů (blíže viz kapitola „10. Vaše práva“).

V některých případech, jako je například uzavření kupní smlouvy na pořízení našeho zboží či služby, od Vás nezbytný rozsah osobních údajů potřebujeme získat již v případě Vaší závazné objednávky na toto zboží nebo službu. Bez těchto údajů bychom totiž nemohli Vašim požadavkům vyhovět a uzavřít s Vámi předmětnou smlouvu, a to zejména s ohledem na plnění našich legislativních povinností, ale také s ohledem na ochranu našich oprávněných zájmů.

Níže uvádíme legislativou vymezené tituly, na základě kterých jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat.
Mezi hlavní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů odpovídající spadají:

  • Souhlas – souhlas nám udělíte pro jeden či více konkrétních účelů (například za účelem zasílání obchodních sdělení). 

   Pro získání souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující pravidla: i) souhlasy se zpracováním Vašich osobních údajů od Vás budeme vybírat vždy samostatně, udělení souhlasu tedy nebude součástí textu smlouvy či jiného ujednání, ii) text souhlasu bude vždy srozumitelný, iii) k udělení souhlasu dojde vždy až v případě Vašeho aktivního konání, nebudou tedy za Vás předem vyplněna žádná políčka, iv) pro každý účel zpracování budete udělovat souhlas samostatně. 
  • Plnění smlouvy – Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy (například objednávka předcházející uzavření kupní smlouvy).
  • Plnění právní povinnosti – Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. 
  • Oprávněný zájem – zpracování Vašich osobních údajů by bylo nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody.

Spíše okrajově se pak jako titul pro zpracování Vašich osobních údajů uplatní:

  • Ochrana zájmů subjektů údajů – zpracování Vašich osobních údajů by bylo nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Vás či jiné fyzické osoby. 
  • Veřejný zájem – zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni provést pro splnění našeho úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterým budeme jako správce pověřeni.

 

7. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

8. Důvody zpracování osobních údajů

Jak jsme již uvedli v kapitole „6. Právní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů“, je potřeba, abychom každé zpracování Vašich osobních údajů mohli opřít o právní titul.

Níže tedy uvádíme příklady situací, ve kterých budeme Vaše osobní údaje nejčastěji požadovat a titul, pro který tak budeme činit:

  • Objednání a koupě osobního automobilu – právním titulem bude uzavření a plnění ze smlouvy případně plnění před uzavřením kupní smlouvy.
  • Servisní služby – právním titulem bude uzavření a plnění ze smlouvy případně plnění před uzavřením servisní smlouvy a poskytnutím služby. 
  • Poskytnutí financování – právním titulem bude plnění před uzavřením příslušné smlouvy (například posouzení úvěruschopnosti) a plnění ze smlouvy pro účely financování nákupu osobního automobilu a z této smlouvy plynoucí vzájemná práva a povinnosti.
  • Sjednání pojištění – právním titulem bude uzavření a plnění ze smlouvy o pojištění.
  • Stažení a používání mobilní aplikace – právním titulem bude uzavření smlouvy a plnění ze smlouvy o používání aplikace.
  • Marketingové účely – právním titulem bude udělení souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení. 
  • Uložení cookies nutných pro fungování webových stránek – právním titulem bude náš oprávněný zájem, neboť ukládání cookies je nutné pro řádné fungování webových stránek.

9. Ochrana osobních údajů

Na ochraně Vašich osobních údajů nám velmi záleží, proto dodržujeme níže uvedená technická i organizační opatření zajišťující bezpečnost Vašich osobních údajů. Mezi tato opatření patří:

  • Kontrola fyzického přístupu – veškerá data uchováváme tak, abychom chránili přístup k nim, což znamená, že místa, kde jsou uložena jsou zabezpečena technickými prostředky, jako jsou čipové karty, klíče, elektronicky uzavíratelné dveře apod.
  • Kontrolovaný vstup – do žádného systému uchovávajícího osobní údaje neumožňujeme vstoupit nikomu bez zadání příslušného hesla k údajům se tak dostanou jen oprávněné osoby. 
  • Přístupová kontrola – přijali jsme taková opatření, která zabraňují neoprávněnému čtení, kopírování, změně, odstranění ze systému či jiné nakládání s nimi. 
  • Kontrola převodu – veškeré nakládání s osobními údaji v případě jejich elektronického přenosu chráníme tak, aby během něj nedošlo k neoprávněnému čtení, kopírování, úpravě či výmazu.

10. Vaše práva

Ochrana osobních údajů by samozřejmě nebyla úplná v případě, že byste ve věci jejich ochrany neměli svá práva. Níže tedy naleznete výčet Vašich práv spojených s ochranou osobních údajů spolu s praktickým vysvětlením jejich použití:

  • Právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů 
   Vás opravňuje k získání informací týkajících se naší plné identifikace jakožto správce Vašich osobních údajů. Současně jste oprávněni znát právní titul zpracování (například plnění smlouvy), účel (například smlouvy o koupi našeho zboží) či informace o době uchování osobních údajů. Vždy před tím, než začneme Vaše osobní údaje zpracovávat, budeme Vás dopředu informovat o právním titulu a účelu tohoto zpracování. 
  • Právo na přístup k osobním údajům 
   Vás opravňuje od nás na základě Vaší žádosti získat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně máte právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě, že o to požádáte, jsme povinni Vám rovněž sdělit účel zpracování, příjemce zpracovávaných osobních údajů, případně další, související informace. 
  • Právo na opravu 
   Vám kupříkladu umožní nás požádat, abychom změnili některý z Vašich osobních údajů, který zpracováváme, pokud u něj došlo k nějaké změně (například změna příjmení, změna adresy apod.). 

   Není naší povinností jako správce osobních údajů aktivně zjišťovat, zda osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, jsou aktuální, nesprávné či nepřesné, nicméně v případě, kdy nás na tuto skutečnost upozorníte, je naší povinností se Vaší připomínkou či žádostí na opravu zabývat. Za splnění stejných předpokladů máte také právo nás požádat o doplnění osobních údajů. 
  • Právo na výmaz 
   Bývá označované též jako „právo být zapomenut“ a ukládá nám jako správci osobních údajů Vaše osobní údaje zlikvidovat, a to v následujících případech: 
   • odpadl účel zpracování (například ukončení smluvního vztahu),
   • svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte a neexistuje žádný jiný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů (například odvolání marketingového souhlasu za předpokladu, že s námi nemáte například uzavřen smluvní vztah),
   • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínky, že je uznatelná a neexistuje právní důvod pro zpracovávání Vašich osobních údajů),
   • v souladu s platnou legislativou je nám uloženo Vaše údaje vymazat (například skartační povinnost).


Právo vznést námitku 
Je obdobou práva na odvolání souhlasu a uplatní se v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu (například za účelem ochrany našeho majetku). Námitku můžete vznést také v případě, kdy budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V oprávněných případech budou Vaše osobní údaje po uznání Vaší námitky vymazány a nebudeme je dále zpracovávat. 

  • Právo na přenos osobních údajů 
   V případě, že nás požádáte o přenos Vašich osobních údajů k jinému správci, je naší povinností mu tyto údaje poskytnout a předat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžete uplatnit, jen pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a současně se jedná o automatizované zpracování, tedy takové zpracování, které probíhá výlučně prostřednictvím technických prostředků na základě předem určeného algoritmu a bez jakéhokoliv zásahu člověka. 
  • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování automatizovaného rozhodování 
   Znamená, že v případě, že zpracování Vašich osobních údajů má být podkladem pro nějaké rozhodnutí, typicky například při posuzování Vaší úvěruschopnosti před poskytnutím úvěru, máte právo požádat, aby Vaše osobní údaje byly posouzeny člověkem.

11. Kdo je správce a kdo zpracovatel a co dělají

Správce 
V případech, kdy nám poskytujete Vaše osobní údaje například při nákupu našeho zboží nebo služby, kdy s námi komunikujete v rámci našich marketingových kampaní či nám pokládáte dotazy, případně u nás reklamujete zboží či služby, vystupujeme vůči Vám jako správce vašich osobních údajů.

Jako správce osobních údajů pak určujeme účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracováním přitom je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, například jejich shromažďování, zpracovávání, uspořádávání, strukturování apod.

Jako správce Vašich osobních údajů současně odpovídáme za dodržení všech povinností a zásad souvisejících s ochranou osobních údajů, především pak za jejich dostatečnou ochranu. V případě, že by došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, čemuž se samozřejmě snažíme předejít, máme povinnost tuto skutečnost do 72 hodin oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud by však porušení zabezpečení Vašich osobních údajů představovalo velké riziko, jsme povinni jej oznámit také Vám, a to za předpokladu, že na Vás budeme mít k dispozici aktuální kontaktní údaje.

Zpracovatel je ten, komu jako správce předáme Vaše osobní údaje a kdo s nimi v souladu s námi udělenými pokyny dále nakládá. Jedná se například o naše obchodní partnery, typicky externí marketingové agentury, kteří Vám naším jménem zasílají obchodní a marketingová sdělení.

Abychom si byli jisti, že je s Vašimi osobními údaji nakládáno v souladu s platnou legislativou a je jim poskytováno dostatečné zabezpečení, uzavřeli jsme se zpracovatelem písemnou smlouvou o zpracování osobních údajů.

12. Pravidla sdílení Vašich osobních údajů se 3. subjekty

Vaše data svěřujeme pouze těm partnerům, kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázání povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou například:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu

 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

 • poskytovatelé platebních brán (platebních karet)

 • importér Hyundai Motor Czech s.r.o.

 • poskytovatelé finančních a pojišťovacích služeb

 • inkasní agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti

 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Za určitých, přesně definovaných podmínek, jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů.

 

13. Kdy jste subjektem osobních údajů

Subjektem osobních údajů jste výhradně jako fyzická osoba, právní úprava ochrany osobních údajů se tedy netýká právnických osob, typicky obchodních společností, družstev, spolků apod.

Na základě těchto právních titulů Vás pak můžeme podřadit do dvou základních skupin. První skupinu chápeme jako naše zákazníky, těmi se stanete v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavírání a plnění ze smluv na koupi a užití našeho zboží a služeb.

Druhou skupinu subjektů námi zpracovávaných osobních údajů pak označujeme za skupinu 3. osob, těmi budete kupříkladu v případech, kdy nám udělíte marketingový souhlas či užíváte naše internetové stránky bez toho, aniž byste současně byli naším zákazníkem. V případě, že budete chtít vědět, kdy a za jakých podmínek můžete znát rozsah námi zpracovávaných osobních údajů o Vaší osobě, případně budete chtít Vaše osobní údaje, které zpracováváme nechat odstranit, přečtěte si, prosím, kapitolu „10. Vaše práva“, ve které jsou jednotlivé postupy a jejich podmínky vysvětleny.

14. Slovníček pojmů

citlivý údaj 
Údaj, který má zvláštní povahu, jako je např. informace o vašem zdraví či biometrický údaj umožňující identifikaci osoby (v současné době dle legislativy nazývány jako „zvláštní kategorie osobních údajů“).

cookies 
Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení weosobní údaj Informace o konkrétním, identifikovatelném člověku. bu bylo mnohem složitější.

oprávněný zájem 
Zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce, avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy subjektu nebo jeho základní práva a svobody.

osobní údaj 
Informace o konkrétním, identifikovatelném člověku.

příjemce 
Osoba, které jsou předávány údaje.

služba 
Znamená kteroukoli ze služeb, které Vám nabízíme, včetně našich produktů, služeb nabízených online a jejich podpory.

správce 
Osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů;zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

subjekt údajů 
Živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

účel 
Důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

zboží 
Je produkt, který od nás kupujete, typicky se tak bude jednat například o automobil, ale také například o aplikaci do Vašeho mobilního telefonu.

zpracování 
Činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

zpracovatel 
Osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

 

15. Které Vaše osobní údaje zpracováváme ?

 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb ( koupě nového vozu, ojetého vozu, půjčení vozu, koupě náhradních dílů a příslušenství , servis vozů), resp. uzavření smlouvy o užívání těchto služeb.

 

Jedná se tak nejčastěji o níže uvedené údaje:

 

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní příp. doručovací adresa
  • Telefonické spojení
  • E-mail
  • Datum narození příp. rodné číslo
  • Číslo řidičského průkazu
  • RZ Vašeho vozu

Dále jsou to údaje, které od Vás získáme, při používání našich online služeb:

  • IP adresa
  • soubory cookies ( v případě online služeb)

 

Na našich webových stránkách používáme JavaScript, abychom rozpoznali, zda daný uživatel používá v rámci webového prohlížeče, program pro blokování reklamy, tzv. ad block. Tento skript je součástí zdrojového kódu webových stránek provozovaných naší společností a funguje tak, že napodobuje zobrazení reklamy a zároveň potvrzuje, že tato reklama byla skutečně zobrazena na daném konkrétním zařízení.

 

Pokud zjistíme, že užíváte program pro blokování reklamy, můžeme Vás vyzvat k odblokování reklamy, resp. k vypnutí programu ad block a/nebo zobrazení obsahu webové stránky příslušným způsobem upravíme.

 

Můžete si samozřejmě skript pro detekci programu ad block vypnout. V takovém případě si však vyhrazujeme právo omezit Vám přístup k obsahu webových stránek provozovaných společností Hyundai Motor Czech s.r.o. se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5.  až do doby opětovného povolení používání mechanismu pro rozpoznáním programu ad block. Stránky jsou umístěné na serveru ve vlastnictví  společnosti PragueBest s.r.o.. Stránky jsou umístěny v ČR.